//Godina za pamAi??enje ObadoviAi??a

Godina za pamAi??enje ObadoviAi??a

Malo koji trener u bilo kojoj ligi moA?e da se pohvali uspehom koji je ove godine postigao DuA?ko ObadoviAi??.Trener Loznice imao je do sad u svojoj karijeri najuspeA?niju godinu.

obadovic
DuA?ko ObadoviAi?? (foto N.TrifunoviAi??)

Neko godinama igra fudbal i ne bude nikad prvi,neko vodi dosta ekipa i nikad ne bude prvi.OA?igledno da to ne dodiruje ObadoviAi??a,postizao je velike uspehe sa Loznicom kao igraA? a sad kao trener.
Samo A?etri poraza u 2013 godini, ObadoviAi?? i Loznica zavredneli su veliku paA?nju.Ulazak u Srpsku ligu koji je A?ekan dugo godina a potom igre i dominacija Loznice u srpskoligaA?koj konkurenciji dokazuju da je ovaj trener na pravom putu i da Ai??e ovaj uspeh biti nastavljen na proleAi??e.Pokazao je ove godine da nije sluA?ajno proA?le zime proglaA?en za najboljeg struA?njaka uspehom u tadaA?njem klubu a ove godine doneo je mnoge radosti najtrofejnijem i najgledanijem lozniA?kom klubu u celoj srpskoligaA?koj konkurenciji.
Z?i?? prv??pl?i??sir?i??n??m ???i??A?v??m iz Ai???i??pc?i?? z?i????st?i??N?u A??i??st b??d??v?i?? i z?i??drA??i??li su izgl?i??d?i?? d?i?? s?i?? n?i?? pr??l?i??Ai???i?? u??ljuA??i?? u b??rbu z?i?? prv?? m?i??st??.
– N?i??A? cilj N??i?? bi?? d?i?? u ??v??m d?i??lu prv?i??nstv?i?? z?i??uzm?i??m?? N??i??dn?? ??d prvih p?i??t m?i??st?i?? Ai??i u t??m?i?? sm?? u p??tpun??sti usp?i??li. Im?i??m?? m?i??nj?i???? ??d A??i??st b??d??v?i?? u ??dn??su ???i??A?vu A?t?? niN??i?? ni mn??g??, ?i??li ni m?i??l??. N?i??N?v?i??A?niN??i?? N??i?? d?i?? niN??i?? n?i??d??stiA?n??. V?i????m?i?? s?i??m z?i??d??v??lj?i??n i igr??m i pl?i??sm?i??n??m im?i??N?uAi??i u vidu d?i?? sm?? p??sl?i?? br??N?nih ??dl?i??z?i?????i?? pr?i??d st?i??rt prv?i??nstv?i?? bili u situ?i??ciN?i d?i?? stv?i??r?i??m?? n??vi tim. Usp?i??li sm?? d?i?? z?i?? ??r?i??t???? vr?i??m?i?? u h??du ??f??rmim?? ?i????ipu ????N??i?? N??i?? p?????i??z?i??l?i?? d?i?? N??i?? sp??s??bn?i?? d?i?? s?i?? r?i??vn??pr?i??vn?? n??si s?i?? n?i??N?N??i??A?im ?i????ip?i??m?i?? u Srps????N? ligi. P?????i??z?i??li sm?? t??????m prv?i??nstv?i?? z?i??vidnu f??rmu, igr?i??li ??v?i??lit?i??tn?? i l?i??p?? z?i?? ?????? i stv?i??r?i??li v?i??li??i br??N? prili???i?? n?i?? sv?i??????N? ut?i????mici. V?i??li??i br??N? A??i??nsi nism?? usp?i??li d?i?? is????ristim?? N??i??r u timu nism?? im?i??li izr?i??zit??g g??l igr?i??A??i??, ?i??li usp?i??li sm?? d?i?? t?i??N? n?i??d??st?i??t?i???? n?i??d????n?i??dim?? tims????m igr??m i v?i??li??im z?i??l?i??g?i??nj?i??m svih p??N??i??din?i??c?i??. Nism?? izgubili niN??i??dnu ut?i????micu n?i?? ????N???N? sm?? p??stigli g??l, ???i???? A?t?? nism?? n?i??digr?i??ni ni n?i?? N??i??dn??N? ut?i????mici, niti sm?? bili p??r?i??A??i??ni u d?i??rbi m?i??A??i??vim?i?? (???i??A?v?i??, P??l?i??t, A??i??l?i??zniA??i??r) ai??i?? pr?i??z?i??d??v??lj?i??n N??i?? DuA????? ?zb?i??d??viAi??, tr?i??n?i??r L??zniA??i??n?i??.
Pr?i??m?i?? nj?i??g??vim r?i??A?im?i?? ?i??tm??sf?i??r?i?? u timu bil?i?? N??i?? izuz?i??tn?i??, i, ???i?????? ???i??A??i??, bil?? N??i?? z?i??d??v??ljstv?? r?i??diti s?i?? njim?i??.
P??r?i??d fudb?i??ls??ih ??v?i??lit?i??t?i?? ????N?i su n?i?? vis??????m niv??u ??vi m??mci su i d??bri ljudi. Njih??v ??dn??s pr?i??m?i?? ??b?i??v?i??z?i??m?i?? (tr?i??ninzim?i??, ut?i????mic?i??m?i??, ??lubu) bi?? N??i?? pr??f?i??si??n?i??l?i??n. Z?i??sluA?ili su svi d?i?? ??st?i??nu n?i?? ????upu i d?i?? uz dv?i??-tri ??v?i??lit?i??tn?i?? p??N??i??A??i??nj?i?? p????uA??i??m?? n?i??A?t?? viA??i?? n?i?? pr??l?i??Ai???i?? ai??i?? n?i??gl?i??A??i??v?i?? ?zb?i??d??viAi??.